અમારા વિશે

ગુજરાત સરકારે “વંદે ગુજરાત” કાર્યક્રમ અંતગૅત શિક્ષણ, કૌશલ્ય વર્ધન, મહિલા સશક્તિકરણ, કમ્પ્યુટરની તાલીમ, આરોગ્ય, કૃષિ અને પશુપાલન, વિભાગીય તાલીમ અને વિસ્તરણ, ડીજીટલ જ્ઞાન, સ્વચ્છતા અભિયાન વગેરેને

વધુ વાંચો

શિક્ષણ તરફનું પગલું

ચેનલોની સૂચિ

  1
 1. Channel 01: વિભાગો: વહીવટી તાલીમ/માર્ગદર્શન કાર્યક્રમો
 2. 2
 3. Channel 02: આરોગ્ય વિભાગ :આરોગ્યલક્ષી કાર્યક્રમો
 4. 3
 5. Channel 03:શ્રમ અને રોજગાર વિભાગ: કૌશલ્ય વર્ધનને લગતા તાલીમ/માર્ગદર્શન કાર્યક્રમો
 6. 4
 7. Channel 04: સરહદ સલામતી દળ,કૃષિ અને સહકાર વિભાગ :વેલફેરને લગતા કાર્યક્રમો કૃષિ અને સહકારને લગતા કાર્યક્રમો
 8. 5
 9. Channel 05: ધો. ૫ના વિષયોને લગતા કાર્યક્રમો, રાજ્ય પરિક્ષા બોર્ડ દ્વારા લેવાની વિવિધ પરીક્ષાઓ અંગેની તાલીમ/માર્ગદર્શન વિષયો – ગણિત,વિજ્ઞાન, અંગ્રેજી, ગુજરાતી, સામાજીક વિજ્ઞાન,ચિત્ર, બૌધ્ધિક યોગ્યતા કસોટી, માનસિક ક્ષમતા કસોટી
 10. 6
 11. Channel 06:ધો. ૬ના વિષયોને લગતા કાર્યક્રમો વિષયો – ગણિત,વિજ્ઞાન, અંગ્રેજી, ગુજરાતી,સામાજીક વિજ્ઞાન,ચિત્ર, બૌધ્ધિક યોગ્યતા કસોટી, માનસિક ક્ષમતા કસોટી
 12. 7
 13. Channel 07: ધો. ૭ના વિષયોને લગતા કાર્યક્રમો વિષયો – ગણિત,વિજ્ઞાન, અંગ્રેજી, ગુજરાતી, સામાજીક વિજ્ઞાન, ચિત્ર, બૌધ્ધિક યોગ્યતા કસોટી, માનસિક ક્ષમતા કસોટી
 14. 8
 15. Channel 08: ધો. ૮ના વિષયોને લગતા કાર્યક્રમો વિષયો – ગણિત,વિજ્ઞાન, અંગ્રેજી, ગુજરાતી, સામાજીક વિજ્ઞાન, ચિત્ર, બૌધ્ધિક યોગ્યતા કસોટી, માનસિક ક્ષમતા કસોટી
 16. 9
 17. Channel 09:ધો. ૯ના વિષયોને લગતા કાર્યક્રમો વિષયો – ગણિત,વિજ્ઞાન, અંગ્રેજી, ગુજરાતી, સામાજીક વિજ્ઞાન
 18. 10
 19. Channel 10:ધો. ૧૦ના વિષયોને લગતા કાર્યક્રમો વિષયો ગણિત,વિજ્ઞાન, અંગ્રેજી, ગુજરાતી,સામાજીક વિજ્ઞાન
 20. 11
 21. Channel 11:ધો. ૧૧ના વિષયોને લગતા કાર્યક્રમો વિષયો - ગણિત,જીવવિજ્ઞાન,રસાયણવિજ્ઞાન, ભૌતિકવિજ્ઞાન, નામાનાં મૂળતત્વો
 22. 12
 23. Channel 12:ધો. ૧૨ના વિષયોને લગતા કાર્યક્રમો વિષયો - ગણિત,જીવવિજ્ઞાન,રસાયણવિજ્ઞાન, ભૌતિકવિજ્ઞાન, નામાનાં મૂળતત્વો
 24. 13
 25. Channel 13:ઉચ્ચશિક્ષણ વિભાગના વિવિધ વિષયોનું માર્ગદર્શન વિષયો – અર્થશાસ્ત્ર,ગણિત, ગુજરાતી, રસાયણવિજ્ઞાન, સમાજશાસ્ત્ર, આંકડાશાસ્ત્ર, બેંકીગ અને અન્ય પરીક્ષા, વનસ્પતીશાસ્ત્ર, વ્યાપારીક સંચાર
 26. 14
 27. Channel 14:ડિપ્લોમા ઈજનેરીના વિવિધ ટેકનીકલ વિષયોનું માર્ગદર્શન
 28. 15
 29. Channel 15: ડીગ્રી ઈજનેરીના વિવિધ ટેકનીકલ વિષયોનું માર્ગદર્શન
 30. 16
 31. Channel 16:યુનિવર્સીટીના અભ્યાસક્રમને લગતા વિવિધ વિષયોનું માર્ગદર્શન
1

ચેનલ 1: વિભાગો :વહીવટી તાલીમ/માર્ગદર્શન કાર્યક્રમો .

કાર્યક્રમો

2

ચેનલ 2: આરોગ્ય વિભાગ : આરોગ્યલક્ષી કાર્યક્રમો.

કાર્યક્રમો

3

ચેનલ 3: શ્રમ અને રોજગાર વિભાગ : કૌશલ્ય વર્ધનને લગતા તાલીમ/માર્ગદર્શન કાર્યક્રમો.

કાર્યક્રમો