નં.ચેનલ નં.તારીખકાર્યક્રમ નામવિષયધોરણસમય (થી)સમય (સુધી)
1 1 06/06/2020 વૃક્ષ ભાગ-1 ધોરણ-10 General 12:00:00 AM 12:18:13 AM
2 1 06/06/2020 વૃક્ષ ભાગ-2 ધોરણ-10 General 12:18:13 AM 12:35:12 AM
3 1 06/06/2020 મેજિક બોક્સ ભાગ 1 General 12:35:12 AM 1:05:00 AM
4 1 06/06/2020 મેજિક બોક્સ ભાગ 2 General 1:05:00 AM 1:32:08 AM
5 1 06/06/2020 સંગીતમય ઘડિયાગાન ભાગ-2 General 1:32:08 AM 1:55:24 AM
6 1 06/06/2020 સપ્તરંગી સપ્ટેમ્બર General 1:55:24 AM 2:19:16 AM
7 1 06/06/2020 એસ એમ સી કમિટી ભાગ-1 General 2:19:16 AM 2:38:43 AM
8 1 06/06/2020 અનેરો ઓક્ટોમ્બર ભાગ 2 General 2:38:43 AM 2:56:14 AM
9 1 06/06/2020 આપણો જિલ્લો સાબરકાઠા ભાગ 1 General 2:56:14 AM 3:20:19 AM
10 1 06/06/2020 આપણો જિલ્લો સાબરકાઠા ભાગ 2 General 3:20:19 AM 3:45:05 AM
11 1 06/06/2020 આપણો જિલ્લો સાબરકાઠા ભાગ 3 General 3:45:05 AM 4:08:59 AM
12 1 06/06/2020 એક મુલાકાત રતિલાલ બોરીસાગર ભાગ-1 General 4:08:59 AM 4:33:52 AM
13 1 06/06/2020 સ્વચ્છભારત અભિયાન ભાગ-1 General 4:33:52 AM 5:00:17 AM
14 1 06/06/2020 એક મુલાકાત રતિલાલ બોરીસાગર ભાગ-2 General 5:00:17 AM 5:25:19 AM
15 1 06/06/2020 એક મુલાકાત રતિલાલ બોરીસાગર ભાગ-3 General 5:25:19 AM 5:50:18 AM
16 1 06/06/2020 બાળગીતો ભાગ-1 ભાવનગર General 5:50:18 AM 6:14:10 AM
17 1 06/06/2020 બાળગીતો ભાગ-૨ ભાવનગર General 6:14:10 AM 6:37:18 AM
18 1 06/06/2020 બાળગીતો ભાગ-4 ભાવનગર General 6:37:18 AM 7:00:00 AM
19 1 06/06/2020 ચેસ 1 7:00:00 AM 7:30:19 AM
20 1 06/06/2020 ચેસ 2 7:30:19 AM 7:58:18 AM
21 1 06/06/2020 રેસલિંગ 1 7:58:18 AM 8:24:08 AM
22 1 06/06/2020 રેસલિંગ 2 8:24:08 AM 9:31:57 AM
23 1 06/06/2020 મારો જિલ્લો ગાંધીનગર તાલુકો માણસા General 9:31:57 AM 10:28:02 AM
24 1 06/06/2020 કશુંબી નો રંગ ભાગ-4 શોર્ય ગીતો General 10:28:02 AM 10:52:24 AM
25 1 06/06/2020 દીકરી વધાવો ભાગ-1 General 10:52:24 AM 11:00:00 AM
12345678910...