નં.ચેનલ નં.તારીખકાર્યક્રમ નામવિષયધોરણસમય (થી)સમય (સુધી)
1 1 18/06/2019 મહિલા સ્વરક્ષણ ભાગ-2 GENERAL 1 12:00:00 AM 12:21:43 AM
2 1 18/06/2019 એસ એમ સી કમિટી GENERAL 1 12:21:43 AM 12:53:53 AM
3 1 18/06/2019 એસ એમ સી કમિટી ભાગ-1 GENERAL 1 12:53:53 AM 1:12:30 AM
4 1 18/06/2019 એસ એમ સી કમિટી ભાગ-2 GENERAL 1 1:12:30 AM 1:27:57 AM
5 1 18/06/2019 શાહબુદ્ધિન રાઠોડ એક પરિચય GENERAL 1 1:27:57 AM 1:49:48 AM
6 1 18/06/2019 એસ એમ સી કમિટી ભાગ-1 GENERAL 1 1:49:48 AM 2:09:15 AM
7 1 18/06/2019 શ્રી નારાયણભાઈ દેસાઇ એક પરિચય ભાગ-1 GENERAL 1 2:09:15 AM 2:59:30 AM
8 1 18/06/2019 શ્રી નારાયણભાઈ દેસાઇ એક પરિચય ભાગ-2 GENERAL 1 2:59:30 AM 3:50:23 AM
9 1 18/06/2019 બાલ ગીતો ભાગ-1 સુરત GENERAL 1 3:50:23 AM 4:13:27 AM
10 1 18/06/2019 બાલ ગીતો ભાગ-2 સુરત વકેસન આધારિત GENERAL 1 4:13:27 AM 4:32:34 AM
11 1 18/06/2019 બાલ ગીતો ભાગ-2 સુરત પ્રવેશોસ્તવ આધારિત GENERAL 1 4:32:34 AM 4:48:23 AM
12 1 18/06/2019 કશુંબી નો રંગ ભાગ-2 શોર્ય ગીતો GENERAL 1 4:48:23 AM 5:14:47 AM
13 1 18/06/2019 બાળગીતો ભાગ-4 સુરત GENERAL 1 5:14:47 AM 5:37:45 AM
14 1 18/06/2019 બાળગીતો ભાગ-5 સુરત GENERAL 1 5:37:45 AM 6:02:53 AM
15 1 18/06/2019 બાળગીતો ભાગ-6 બરોડા GENERAL 1 6:02:53 AM 6:24:00 AM
16 1 18/06/2019 બાળગીતો ભાગ-7 બરોડા GENERAL 1 6:24:00 AM 6:44:11 AM
17 1 18/06/2019 બાલ ગીતો ભાગ-2 સુરત પ્રવેશોસ્તવ આધારિત GENERAL 1 6:44:11 AM 7:00:00 AM
18 1 18/06/2019 Vollyball 3 1 7:00:00 AM 7:20:24 AM
19 1 18/06/2019 Vollyball 4 1 7:20:24 AM 8:00:00 AM
20 1 18/06/2019 ઇંગ્લિશ_પ્રોસ ડાયમંડ નેકલેસ ENGLISH 1 8:00:00 AM 8:32:00 AM
21 1 18/06/2019 ઇંગ્લિશ_પ્રોસ_રોબીન ENGLISH 1 8:32:00 AM 9:04:05 AM
22 1 18/06/2019 વિજ્ઞાન પ્રદર્શન અને કલા ઉત્સવ ભાગ-2 GENERAL 1 9:04:05 AM 9:43:46 AM
23 1 18/06/2019 કારકિર્દી માર્ગદર્શન ધોરણ-10 પછી શું ગુજરાતી GENERAL 1 9:43:46 AM 10:14:32 AM
24 1 18/06/2019 શ્રી ઉમાશંકર જોશી એક વિરલ પ્રતિભા ભાગ-1 GENERAL 1 10:14:32 AM 10:26:01 AM
25 1 18/06/2019 રુદીયાનો રાજા GENERAL 1 10:26:01 AM 10:51:12 AM
12345678910...