નં.ચેનલ નં.તારીખકાર્યક્રમ નામવિષયધોરણસમય (થી)સમય (સુધી)
1 1 25/02/2020 મહિલા સ્વરક્ષણ ભાગ-2 General 12:00:00 AM 12:21:43 AM
2 1 25/02/2020 એસ એમ સી કમિટી General 12:21:43 AM 12:53:53 AM
3 1 25/02/2020 એસ એમ સી કમિટી ભાગ-1 General 12:53:53 AM 1:12:30 AM
4 1 25/02/2020 એસ એમ સી કમિટી ભાગ-2 General 1:12:30 AM 1:27:57 AM
5 1 25/02/2020 શાહબુદીન રાઠોડ એક પરિચય General 1:27:57 AM 1:49:48 AM
6 1 25/02/2020 એસ એમ સી કમિટી ભાગ-1 General 1:49:48 AM 2:09:15 AM
7 1 25/02/2020 શ્રી નારાયણભાઈ દેસાઇ એક પરિચય ભાગ-1 General 2:09:15 AM 2:59:30 AM
8 1 25/02/2020 શ્રી નારાયણભાઈ દેસાઇ એક પરિચય ભાગ-2 General 2:59:30 AM 3:50:23 AM
9 1 25/02/2020 બાળગીતો ભાગ-1 સુરત General 3:50:23 AM 4:13:27 AM
10 1 25/02/2020 બાલ ગીતો ભાગ-2 સુરત પ્રવેશોસ્તવ આધારિત General 4:13:27 AM 4:32:34 AM
11 1 25/02/2020 બાલ ગીતો ભાગ-3 સુરત પ્રવેશોસ્તવ આધારિત General 4:32:34 AM 4:48:23 AM
12 1 25/02/2020 કશુંબી નો રંગ ભાગ-4 શોર્ય ગીતો General 4:48:23 AM 5:14:47 AM
13 1 25/02/2020 બાળગીતો ભાગ-4 સુરત General 5:14:47 AM 5:37:45 AM
14 1 25/02/2020 બાળગીતો ભાગ-5 સુરત General 5:37:45 AM 6:02:53 AM
15 1 25/02/2020 બાળગીતો ભાગ-6 બરોડા General 6:02:53 AM 6:24:00 AM
16 1 25/02/2020 બાળગીતો ભાગ-7 બરોડા General 6:24:00 AM 6:44:11 AM
17 1 25/02/2020 બાલ ગીતો ભાગ-3 સુરત પ્રવેશોસ્તવ આધારિત General 6:44:11 AM 7:00:00 AM
18 1 25/02/2020 ટેબલ ટેનિસ 3 7:00:00 AM 7:18:45 AM
19 1 25/02/2020 ટેબલ ટેનિસ 4 7:18:45 AM 7:39:35 AM
20 1 25/02/2020 હૅન્ડ બૉલ 2 General 7:39:35 AM 7:57:54 AM
21 1 25/02/2020 સ્કૂબા ડાયવિંગ 3 7:57:54 AM 8:26:00 AM
22 1 25/02/2020 સ્કૂબા ડાયવિંગ 4 8:26:00 AM 9:43:46 AM
23 1 25/02/2020 કારકિર્દી માર્ગદર્શન ધોરણ-10 પછી શું ગુજરાતી General 9:43:46 AM 10:14:32 AM
24 1 25/02/2020 શ્રી ઉમાશંકર જોશી એક વિરલ પ્રતિભા ભાગ-1 General 10:14:32 AM 10:26:01 AM
25 1 25/02/2020 રુદીયાનો રાજા General 10:26:01 AM 11:10:42 AM
12345678910...